Budżet Unii Europejskiej - zasady sporządzania

Budżet Unii EuropejskiejBudżet Unii Europejskiej jest to plan finansowy sporządzony na okres jednego roku obejmujący wszystkie dochody i wydatki związane z prowadzeniem polityki wspólnotowej.

Budżet UE opiera się na pewnych zasadach według których jest tworzony co zdecydowanie ułatwia prace osobom odpowiedzialnym za jego sporządzenie.

 

Zasady sporządzania budżetu Unii Europejskiej

1. Zasada dokładności

Zestawienie musi być zawarte w jednym dokumencie, a wydatki nie mogą przekraczać planowanych.

2. Zasada powszechności

Zasada ta zakłada, że budżet i plany budżetowe muszą obejmować wszystkie dochody i wydatki.

3. Zasada rocznego budżetu

Jak sama nazwa sugeruje są to operacje jakie zostaną wykonane w przeciągu jednego roku budżetowego.

4. Zasada równowagi

Dochody są równe wydatkom. Nie można pobierać żadnych pożyczek, aby nie dopuścić do deficytu.

5. Zasada doprecyzowania

Jest to odpowiednie uporządkowanie wydatków według rodzaju, przeznaczenia i jednostek odpowiedzialnych za jego realizację.

6. Zasada stosowania jednostki rozliczeniowej

Ustalenie waluty w której będą dokonywane wszystkie rozliczenia.

7. Zasada należytego zarządzania finansami

Instytucje wspólnotowe i państwa członkowskie muszą sporządzić budżet z dbałością o jego prawidłowe wykonanie

8. Zasada przejrzystości

Budżet musi być przejrzysty. Zasada przewiduje publikacje szczegółowego projektu budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania.