Organy Unii Europejskiej

Podstawowymi organami Unii Europejskiej są:

Unia Europejska posiada również wiele instytucji kontrolnych i gospodarczych.

Rada Europejska jest organizacją Rady Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wyznaczanie ogólnych celów UE, kierunków jej dalszego rozwoju. Rada wybiera reprezentującego ją Przewodniczącego. Nie pełni ona funkcji prawodawczych.

Rada Unii Europejskiej ma swoja siedzibę w Belgii, a dokładniej w Brukseli. Ten organ może wydawać akty prawne. Bierze również udział w tworzeniu budżetu UE.

Parlament Europejski jest bardzo ważnym organem UE. To odpowiednik parlamentu jednoizbowego. Ma dwie siedziby: Brukselę oraz Strasburg.

W Strasburgu znajduje się oficjalna siedziba PE. Z kolei w Brukseli prowadzona jest większość obrad. To tam również znajdują się biura poselskie eurodeputowanych. Parlament Europejski zajmuje się zatwierdzaniem składu Komisji Europejskiej oraz jej przewodniczącego. Komisja musi przedstawiać Parlamentowi sprawozdanie ze swoich działań. PE może zadawać komisarzom pytania. Ma również prawo uchwalić wobec Komisji wotum nieufności, ale tylko większością głosów, w stosunku dwa do trzech. Zadaniem parlamentu jest także powoływanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejny organ UE to, wspominana już wcześniej, Komisja Europejska. Jest ona ważnym organem wykonawczym UE. Komisja odpowiedzialna jest za bieżącą politykę wspólnoty. Zajmuje się wydawaniem rozporządzeń. Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się w Brukseli.

Najważniejsza instytucją sądowniczą unii jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Składa się on z trzech, mniejszych instytucji. Pierwsza z nich to Trybunał Sprawiedliwości, który orzeka o legalności aktów prawnych, wydawanych przez UE oraz rozwiązuje spory pomiędzy krajami członkowskimi.

Dwie kolejne instytucje to Sąd Pierwszej Instancji oraz Sąd do Spraw Służby Publicznej.