Struktura i organizacja Unii Europejskiej

Strukturę Unii Europejskiej budują trzy filary.

  • Pierwszy filar to wspólnoty europejskie, jakie doprowadziły do jej powstania. Były to: Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Do pierwszego filaru zaliczamy również działalność Unii Europejskiej, jaka jest możliwa dzięki współpracy poszczególnych jej organów.
  • Drugi filar wspólnoty tworzy wspólna polityka zagraniczna oraz wspólna polityka bezpieczeństwa.
  • Trzeci filar stanowią sprawy wewnętrzne oraz wymiar sprawiedliwości. Drugi i trzeci filar spajane są poprzez współpracę międzynarodową, koordynowaną przez Radę Europejską.

Unia Europejska, jak każda organizacja, posiada ważne organy, odpowiedzialne za różne aspekty jej działania.

Pierwszy z nich to Parlament Europejski. Obywatele wybierają posłów, którzy reprezentują ich w PE. Zadaniem tej instytucji jest sprawowanie nadzoru nad innymi organami, w szczególności nad podlegającą mu Komisją Europejską. Parlament regularnie upewnia się, czy inne instytucje działają w zgodzie z demokracją. Kolejnym zadaniem PE jest debatowanie nad aktami prawnymi oraz uchwalanie ich. To zadanie spełnia wraz z Radą Europejską. Wspólnie z Radą Unii Europejskiej zajmuje się także ustalaniem budżetu UE. Parlament Europejski ma dwie siedziby: główną w Strasburgu oraz wykonawczą, w Strasburgu, to właśnie tam odbywają się obrady oraz mieszczą się biura poselskie. Kolejna siedziba mieści się w Luksemburgu. Jest to siedziba administracyjna.

Rada Europejska to kolejna instytucja UE. Mieści się w Brukseli. Jej zadaniem jest wyznaczanie ogólnych kierunków, w jakich ma zmierzać polityka Unii. Kolejnym organem jest Rada Unii Europejskiej. Jej zadania to między innymi: koordynowanie polityki UE, zawieranie umów międzynarodowych, uchwalanie europejskich aktów prawnych, zatwierdzanie budżetu czy prowadzenie polityki zagranicznej.

Władzą sądowniczą UE jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą mniejsze instytucje sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd do Spraw Służby Publicznej.