Powstanie Unii Europejskiej

Powstanie Unii EuropejskiejOficjalne powstanie Unii Europejskiej miało miejsce w dniu 01 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht i było efektem wieloletniej współpracy części państw kontynentu europejskiego.

Prawdziwym początkiem Unii Europejskiej było podpisanie 07 lutego 1992 ww. traktatu z Maastricht, który zakładał rozpoczęcie długotrwałej integracji społecznej, politycznej i gospodarczej.

Do wspólnoty przystąpiło sześć państw zachodnioeuropejskich, będących jednocześnie założycielami:

Głównymi celami ówczesnej Unii była szybka integracja krajów Europy zachodniej, zaś sama wspólnota miała zawierać i realizować wszystkie założenia powojennych traktatów i unii między państwami założycielskimi. Wcześniejsze próby integracji europejskiej koncentrowały się na rozwoju gospodarczym, energetycznym, a także pokojowym.

Prawdziwy rozwój Unii Europejskiej nastąpił w dniu 01.12.2009, kiedy to Unia Europejska zastąpiła:

Efektem połączenia wymienionych wspólnot było podpisanie Traktatu Europejskiego, który reguluje porządek wspólnoty, określa ogólne zasady współpracy i funkcjonowania jej członków.

Wraz z rozwojem Unii Europejskiej następował rozwój praw i obowiązków wobec wszystkich państw członkowskich. Do najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej należy Karta Praw Podstawowych, która reguluje wypełnianie kluczowych założeń Traktatu z Maastricht i Lizbońskiego.

Efektem współpracy państw wspólnotowych było wprowadzenie Unii Gospodarczo- walutowej, której założeniem było wprowadzenie od 1999 roku jednej waluty dla wszystkich państw członkowskich, czyli obecnego euro. Założyciele unii walutowej chcieli stworzyć silną walutę, odporną na wahania na rynkach, co miało w znacznym stopniu ułatwić przepływ kapitału i rozwój gospodarczy.

W roku 1997 podpisano Traktat Amsterdamski, na mocy którego zostały rozszerzone i zmienione niektóre postanowienia Traktatu z Maastricht. Przełomową datą był rok 2001, proklamowano wówczas kartę Praw Podstawowych, która miała gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie. Kolejną ważną datą w dziejach Unii Europejskiej było rozszerzenie jej o 15 nowych państw członkowskich i przyjęcie traktatu akcesyjnego zakładającego przyjęcie kolejnych 10 państwa członkowskich, w tym także Polski.

Dla Polaków najważniejszym etapem rozwoju Unii Europejskiej było jej rozszerzenie w dniu 01.05.2004r. kiedy to zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej wraz z dziewięcioma innymi państwami Europy:

Otworzenie granic i zachodnich rynków pracy spowodowało duży napływ taniej siły roboczej z nowych państw członkowskich i wzrost bezrobocia w państwach założycielskich. Unia Europejska do chwili obecnej umacnia swoją pozycję gospodarczą i polityczną, planuje przyjęcie nowych państw członkowskich.