Polityka regionalna - zasady

Polityka regionalnaZasady europejskiej polityki regionalnej

a) Zasada spójności - polega na tym, że Komisja Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają spójność funduszy oraz zachowują komplementarność z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.

b) Zasada komplementarności -  fundusze zapewniają pomoc na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem priorytetów wspólnoty.

c) Zasada koordynacji - zarówno Komisja Europejska jak i państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia koordynacji pomocy z funduszy EFRROW, EFRR oraz EBI i innych instrumentów finansowych.

d) Zasada zgodności - zapewnia zgodność funduszy z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i aktów przyjętych na jego podstawie.

e) Zasada partnerstwa - oznacza ścisłą współpracę między Komisją Europejską, a każdym państwem członkowskim. Określa także definicję oraz listę podmiotów będących partnerami w procesie konsultacji. Zasada ta proponuje również partnerstwo publiczno - prywatne.

f) Zasada dodatkowości - jest to zapewnienie, że fundusze strukturalne nie zastępują publicznych wydatków strukturalnych lub równoznacznych, a jedynie je uzupełniają i rzeczywiście wpływają na gospodarkę.

g) Zasada programowania - polega na określeniu wieloletnich priorytetów na poziomie UE i państwa członkowskiego oraz sposobu finansowania systemu zarządzania i kontroli.

h) Zasada pomocniczości - ostatnią zasadą jest zasada pomocniczości, która mówi o tym, że programy powinny być realizowane na właściwym szczeblu terytorialnym w zależności od kompetencji i zgodnie z obowiązującym w danym państwie systemem instytucjonalnym.