Cele i zadania UE

Unia Europejska to międzynarodowa wspólnota narodów, która zakłada gospodarczą i polityczną współpracę państw członkowskich. Członkiem UE może zostać kraj demokratyczny, niepodległy i suwerenny.

Wspólnota ma wiele celów do spełnienia, wśród najważniejszych wymienia się sześć głównych zadań.

Cele Unii Europejskiej

Przede wszystkim, Unia ma dążyć do stworzenia jednego organu politycznego, który będzie prowadził wspólna politykę zagraniczną na arenie międzynarodowej. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo krajów członkowskich, stworzyć obraz silnej i spójnej Europy oraz zapobiec wojnom i sporom między państwami.

Drugim celem jest promowanie postępu zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej. Dzięki temu Unia chce zacieśniać współpracę z należącymi do niej państwami i likwidować powstałe bariery w handlu pomiędzy członkami wspólnoty.

Trzecim celem jest wyraźne jednolicenie struktury krajów należących do Unii oraz wyrównywanie poziomu rozwoju, na jakim obecnie znajdują się poszczególne państwa członkowskie.

Łączy się on z kolejnym celem, jakim jest rozwijanie poczucia sprawiedliwości i równości wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, poprzez wprowadzanie jednolitego systemu norm, również norm prawnych.

Kolejnym celem jest polepszanie standardów życia mieszkańców UE. Bardzo ważnym zadaniem jest również dążenie do stworzenia nowej jakości społeczeństwa. Ma być to społeczeństwo obywatelskie, świadome poczucia przynależności do UE.

Kompetencje Unii Europejskiej

Unia Europejska jako organizacja posiada swoje kompetencje. Można je podzielić na kompetencje wyłączne, dzielone z państwami członkowskimi jak również kompetencje wspomagające.

  • Kompetencje wyłączne to takie, do których pierwszeństwo posiada UE. Są to między innymi polityka monetarna, unia celna czy funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
  • Kompetencje dzielone z państwami pozwalają na to, aby państwa i Unia Europejska wspólnie zajmowały się ustalaniem praw.
  • Kolejna grupa to kompetencje wspomagające, między innymi kompetencje w zakresie wspierania oraz koordynowania spraw związanych z edukacją, kulturą, turystyką czy sportem.