Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejUnia Europejska jest związkiem państw o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji, która a założenia ma przebiegać na polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na polu społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Od lipca 2013 roku Unia Europejska zrzesza 27 państw (wcześniej było 28 - Wielka Brytania wystąpiła ze wspólnoty). Wszystkie kraje są niepodległe oraz demokratyczne. Za założycieli EU uważa się sześć państw, które rozpoczęły współpracę gospodarczą już w 1958 roku.

Były to Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy. Ich zrzeszenie się w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej uważa się za początek idei integracji europejskiej, a samą wspólnotę: za pierwowzór Unii Europejskiej (oficjalnie została powołana do życia na mocy Traktatu z Maastricht w 1993 roku). Kolejne kraje przystąpiły do wspólnoty w 1973 roku. Były to trzy państwa: Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania. Niedługo po nich przyszedł czas na Grecję. Przystąpiła ona do wspólnoty jako jedyne państwo w 1981 roku. O kolejnych członków wzbogaciła się już 5 lat później. W 1986 roku szeregi zasiliły kraje, tym razem Półwyspu Iberyjskiego: Portugalia i Hiszpania. Wspólnota posiadała 12 członków przez okres prawie 10 lat. W 1995 powiększyła się bowiem o trzy kolejne. Tym razem były to dwa państwa skandynawskie Szwecja i Finlandia oraz Austria. Wiek XX wspólnota zakończyła, zrzeszając 15 europejskich krajów.

Na początku nowego stulecia, na przystąpienie do Unii zdecydowało się 12 kolejnych państw. Rok 2004 okazał się rekordowy, bowiem w tym czasie członkami wspólnoty zostało 10 nowych krajów. Był to rok ważny również dla nas, ponieważ jednym z krajów, który przystąpił w 2004 roku do UE była Polska. Poza nią, członkami wspólnoty zostali nasi sąsiedzi: Litwa, Czechy i Słowacja, a także Słowenia, Łotwa, Estonia i Węgry.

W tym roku do EU przystąpiły również dwa niewielkie państwa: Cypr i Malta. Trzy lata później, w 2007 roku, członkiem Unii została jeszcze Rumunia i Bułgaria. Ostatnim krajem, który przystąpił do wspólnoty jest Chorwacja. Jej aneksja miała miejsce w lipcu 2013 roku.

Warto zaznaczyć, iż w 1985 roku w miejscowości Schengen na terenie Luksemburga podpisane zostało porozumienie, znoszące granicę między państwami członkowskimi, które je podpiszą. Do strefy Schengen przystąpiła większość państw unijnych. Z 27 krajów członkowskich na chwilę obecną jedynie pięć państw nie należy do układu. Są to: Irlandia, Malta, Cypr, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja.

Kolejna kwestia, która jest istotna z punktu widzenia państwa członkowskich to wspólna waluta, euro. Na początku miała ona jedynie charakter rozliczeniowy i służyła do finalizowania transakcji międzynarodowych. Z czasem jednak znalazła się w normalnym obiegu w krajach, które zdecydowały się na przystąpienie do strefy euro, którą ustanowiono w styczniu 2002 roku. W tym czasie jej członkami stało się 15 państw wspólnoty, w tym sześć krajów założycielskich. W 2007 roku członkiem strefy euro stała się Słowenia, rok później Malta i Cypr, a w 2009 roku także Słowacja. Od stycznia 2011 roku członkiem strefy euro jest Estonia. Z kolei rok 2014 rozpoczął się wprowadzeniem waluty euro w Łotwie. W 2015 roku planowane było to również w sąsiadującej z nią Litwie. Polska miała być gotowa do przystąpienia do strefy euro już w 2009 roku, ale wspólna waluta nie została ostatecznie wprowadzona w naszym kraju. Na chwilę obecną nie jest znana data zmiany złotówek na euro.