Europejski Fundusz Społeczny - EFS

EFSJednym z funduszy europejskich jest Europejski Fundusz Społeczny, znany również jako EFS. Jego głównym celem jest rozwój społeczeństw w państwach członkowskich UE oraz promowanie spójności w sferze gospodarki i spójności na poziomie społecznym.

Realizuje je poprzez wspieranie zatrudnienia, stawianie na rozwój kadr, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans na rynku pracy dla ludzi z różnym wykształceniem i kompetencjami. Wydatki w ramach EFS stanowią około 10% wszystkich wydatków unijnych.

Europejski Fundusz Społeczny stanowi istotny fundusz strukturalny wspólnoty, dający możliwość na spełnienie marzeń o własnym biznesie. W ramach EFS można bowiem starać się o dofinansowanie na założenie własnej firmy, która przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia oraz wygeneruje nowe miejsca pracy i pozwoli na rozwój danego regionu. Historia EFS sięga 1957 roku, kiedy podpisano Traktat Rzymski, powołujący do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Tym samym jest więc najstarszym funduszem Unii, ale wcześniej jego cele były nieco inne. W latach powojennych, poza wspieraniem zatrudnienia, EFS zakładał również zarządzanie migracjami klasy robotniczej. W późniejszym czasie podjął się walki z rosnącym bezrobociem oraz sytuacją osób słabo wykształconych na rynku pracy. Dzisiejsze działania w ramach EFS kierowane są do obywateli, którzy mają jakiekolwiek trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy, która spełnia ich oczekiwania. Adresatami są więc absolwenci studiów wyższych, poszukujący pierwszego miejsca zatrudnienia, samotne matki, bezrobotni, ludzie starsi, ale także osoby przewlekle chore i niepełnosprawne.

Osobną grupę stanowią imigranci, mniejszości narodowe oraz inne osoby wykluczone. EFS pozwala im wejść na rynek pracy lub na niego wrócić, nierzadko po przekwalifikowaniu się. Poza tym, Europejski Fundusz Społeczny umożliwia wielu firmom przystosowanie się do wymogów współczesnego świata, przygotowanie przedsiębiorstw na zmiany, w tym nowe sposoby pracy. EFS chętnie wspiera telepracę, samozatrudnienie, mobilność osób zatrudnionych oraz stałe dokształcanie się i polepszanie swoich kompetencji.

Zaplanowane na kolejne lata działania Funduszu zapowiadają się niezwykle interesująco. Są one rozplanowane na lata 2014-2020. Będą dotyczyć między innymi dalszego wspierania aktywności społeczeństwa starzejącego się oraz zwalczanie wykluczenia i dyskryminacji. EFS postawo również na poprawę dostępności szkolnictwa, a tym edukacji w szkołach wyższych dla młodzieży. Skupi się na jeszcze efektywniejszym wykorzystywaniu środków administracji publicznej. Postawione cele realizowane będą poprzez integrację na rynku pracy, inwestowanie w kadry, nowe formy zatrudnienia oraz zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych. To szansa dla wielu osób, które dysponują pomysłem, wpisującym się w wyznaczone cele. Mile widziane są firmy, zatrudniające niepełnosprawnych, osoby starsze i imigrantów, przedsiębiorstwa wspierające system telepracy, centra szkoleniowe czy szkoły integracyjne. Możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny bardzo interesują przeciętnych obywateli, a Polska jest jednym z krajów, który najlepiej wykorzystuje unijne fundusze.

W ofercie wielu rodzimych szkół wyższych możemy znaleźć specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu wykorzystywania środków z UE oraz starania się o dofinansowanie własnej działalności. Na stronie internetowej Funduszu znajdują się również bardzo przejrzyste informacje na temat tego, jak skorzystać z unijnej pomocy. Można również włączyć się w działania, prowadzone w ramach konkretnych projektów, które są aktualnie realizowane w ramach EFS.