Europejska Wspólnota Gospodarcza

Europejska Wspólnota Gospodarcza.

Europejska Wspólnota Gospodarcza, zwana w skrócie EWG, była organizacją, powołaną na mocy traktatów rzymskich w 1957 roku, których postanowienia weszły w życie od stycznia roku kolejnego. Drugą organizacja, która powstała na mocy wymienionych dokumentów była Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Obie organizacje stanowiły początek szeroko pojętej integracji na kontynencie europejskim. Punktem wyjścia stała się gospodarka, która miała być aspektem zwrotnym w tym procesie.

Z tego przekonania wynikają cztery podstawowe cele powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Pierwszym z nich był rozwój państwa członkowskich właśnie w sferze gospodarczej. Zakładano, że ma być on równomierny we wszystkich krajach, niezależny od stanu początkowego.

Kolejnym celem była poprawa współpracy między państwami. Na początku ograniczała się jedynie do sfery gospodarki, ale zamierzano rozszerzyć ją również na kolejne dziedziny, w tym politykę.

Trzecim celem EWG stała się spójność ekonomiczna, z którą wiążę się cel czwarty, czyli polepszenie standardu życia ludności.

Wymienione cele realizowano poprzez szereg działań, pozwalających na wdrożenie w życie idei integracji gospodarczej. Pierwszym, ważnym działaniem stało się ułatwienie swobodnego przepływu ludzi, kapitału, dóbr i usług pomiędzy państwami członkowskimi. Zniesiono ograniczenia celne, ilościowe, bariery oraz opłaty za transport. Integracji krajów członkowskich pomogło również ustanowienie wspólnej taryfy zewnętrznej, obowiązującej w handlu z krajami, niebędącymi członkami EWG.

Kolejnym krokiem stało się ujednolicenie rynku, a Europejska Wspólnota Gospodarcza na arenie międzynarodowej stanowiła jeden podmiot. Działaniem, mającym na celu rozszerzenie idei integracji stała się współpraca w sferze transportu, rolnictwa, ochrony środowiska, kultury, ale i polityki. Wspierano także badania i wszelkie inne inicjatywy, mające na celu szerzenie idei integracji oraz wieloaspektowego rozwoju.

Organy EWG

W celu realizowania powyższych zadań i tym samym postanowień, zawartych w traktatach, powołane zostały instytucje EWG. Władza ustawodawcza należała do Rady Ministrów. Tworzyli ją przedstawiciele rządów krajów członkowskich. Władza wykonawcza spoczęła w rękach Komisji. Była ona jedynym organem, posiadającym inicjatywę ustawodawczą. Komisja miała prawo przedstawiania Radzie projektów aktów prawnych, dotyczących wspólnoty. Organem opiniodawczym w EWG było Zgromadzenie - organ o charakterze parlamentarnym. Z kolei władza sądownicza spoczywała w rękach Trybunału Sprawiedliwości.

Zarówno Zgromadzenie jak i Trybunał były organami wspólnymi również dla EURATOMu. W roku 1992 roku Traktat z Maastricht nieco zmienił nazwę EWG i od tej pory stała się Wspólnotą Europejską. Było to wyrazem chęci narodów do integracji na wielu polach, nie tylko w sferze gospodarki. Ponadto, traktat z Maastricht ustanowił trzy filary Unii Europejskiej. Jednym z nich była właśnie Wspólnota Europejska. Organy EWG, w tym Komisja czy Rada, stały się tym samym instytucjami Unii Europejskiej.