Strefa Euro

Kraje europejskie o walucie EuroStrefę Euro tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę. Została ona wprowadzona w 1999 roku, ale w obiegu znalazła się dopiero trzy lata później. Wtedy w formie gotówkowej stała się środkiem płatniczym w 18 krajach Unii.

Na początku do strefy dołączyło 11 krajów. Były to państwa założycielskie, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Poza nimi do strefy przyłączyły się także Austria, Finlandia, Irlandia oraz kraje Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalia i Hiszpania.

W roku 2002 przyszedł czas na Grecję. Na początku wprowadziła euro tylko w transakcjach bezgotówkowych, później także w gotówce. Rok 2007 był czasem powiększenia się strefy o Słowenię. W kolejnym roku przystąpiły do niej Malta i Cypr. W roku 2009 na wprowadzenie euro zdecydowała się Słowacja. Ostatnimi krajami, które przystąpiły do strefy Euro były dwa kraje nadbałtyckie: Estonia, która wprowadziła europejską walutę w 2011 roku oraz Łotwa, w 2014 roku.

Co ciekawe, do strefy euro przystąpiły również kraje, niebędące członkami wspólnoty, takie jak: San Marino, Monako, Watykan oraz Angora. Dodatkowo, dwa kraje dokonały tak zwanej euroizacji jednostronnej. Oznacza to, że europejska waluta jest przez nie stosowana w obiegu, ale jednocześnie kraje te nie są członkami Unii Gospodarczej i Walutowej. Są to Kosowo i Czarnogóra.

Obecnie siedem kolejnych krajów kandyduje do strefy Euro. Jednym z nich jest Polska. Na razie nie jest jednak określona data wprowadzenia wspólnej, europejskiej waluty w naszym kraju. Starania do przystąpienia do strefy czynią również nasi sąsiedzi: Czechy oraz Litwa. W tym drugim kraju planowaną datą przystąpienia do strefy jest rok 2015. Euro ma zostać wprowadzone także w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii oraz na Węgrzech.

Wspólna waluta nie została i na razie nie ma zostać wprowadzona w trzech krajach członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji.

Gospodarka strefy Euro jest pasmem wzrostów oraz spadków PKB. Pierwszy, poważny spadek miał miejsce w czasie kryzysu w 2008 roku. Następnie nieco wzrósł, ale w kolejnym roku znów odnotowano duże spadki PKB. Dopiero rok 2010 przyniósł pozytywne zmiany, ponieważ dwa kraje strefy Euro pozyskały znaczącą pomoc finansową.

W połowie roku Grecja dostała ponad od Unii 100 miliardów euro. W listopadzie Irlandia uzyskała ponad 80 miliardów. Obecnie w strefie Euro wprowadzony został pakt fiskalny, którego celem jest zapobieganie kryzysom. Umowa ta została zawarta pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi UE, nie tylko tymi, które zdecydowały się na wprowadzenie wspólnej waluty. Dokument dotyczy kwestii planowania budżetów krajowych, wydatków oraz redukowania długu publicznego.

Strefa Euro