Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( TSUE ) jest najważniejszym organem sądowniczym Unii Europejskiej. Ma on swoją siedzibę w Luksemburgu, obecnie składa się z trzech organów sądowniczych ( Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd do spraw Służby Publicznej ). W jego skład wchodzi 27 sędziów i 8 rzeczników generalnych wybieranych na 6 - letnia kadencję. Potocznym językiem jest język francuski.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zadania

- Czuwa, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej przestrzegały traktatów

- dokonuje wykładni prawa i odpowiada na pytania prawne sądów krajowych

- kontroluje legalność aktów prawnych

- wydaje opinie i rozstrzyga spory

- trybunał pełni funkcje ( działa ) jako sąd międzynarodowy, sąd konstytucyjny, sąd administracyjny i sąd apelacyjny.

- ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą wystąpić wspólnoty, państwa członkowskie, organizacje, przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne i prawne

- orzeka o zgodności z prawem

- mogą być do niego zaskarżone akty prawne wydane przez wspólnoty jeśli zostały wydane mimo braku kompetencji do ich wydania

- ostatnim zadaniem jest rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi unii

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE powstał również po to, by pomagać w dochodzeniu praw jeśli stroną oskarżoną ma być państwo, a stroną oskarżającą obywatel tego państwa.