Układ z Schengen

Układ z Schengen został podpisany 14 czerwca 1985 roku w luksemburskim mieście Schengen między Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i RFN.

Po 22 latach 21 grudnia dwa tysiące siódmego roku do tej strefy dołączyły kolejne państwa Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry oraz Malta. Układ ten został stworzony jako próba realizacji unii politycznej zapoczątkowanej przez Traktat z Maastricht, realizuje również jedną z czterech wolności Unii Europejskiej czyli wolność przepływu osób.

Podstawowe cele układu to:

  • likwidacja kontroli paszportowej na granicach wewnętrznych, ale zastępowanie ściślejszą kontrolą na granicach zewnętrznych,
  • wspólna polityka azylowa i wizowa,
  • utworzenie SIS (Systemu Informacji Schengen).

Istotą tego systemu jest gromadzenie informacji o osobach niepożądanych bądź poszukiwanych na obszarze UE. Wszystkie dane są gromadzone przez specjalny komputer ulokowany w Strasburgu. Jest to policyjny system przepływu informacji umożliwiający automatyczne przekazywanie danych. Polega to na tym, że po wprowadzeniu informacji o konkretnej osobie np. poszukiwanej przez policję do systemu krajowego jest ona od razu dostępna w terminalach komputerowych pozostałych krajów należących do układu.