Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Unia Europejska liczy obecnie 28 państw członkowskich, ostatnia do wspólnoty przystąpiła Chorwacja.

Miało to miejsce 1 lipca 2013 roku. Historia Unii Europejskiej rozpoczyna się w 1993 roku, kiedy to została ona powołana na mocy traktatu z Maastricht. Idea integracji została jednak zapoczątkowana w Europie o wiele wcześniej. W połowie XX wieku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, zrzeszająca sześć europejskich krajów: Belgię, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Francję oraz Włochy. To właśnie te kraje uznawane są za założycieli Unii Europejskiej, w jaką przekształciła się EWG.

W późniejszych latach do wspólnoty przyłączały się kolejne kraje. Jeszcze przed 2000 rokiem państwami członkowskimi EU zostały Dania, Grecja, Portugalia i Hiszpania. Do Unii przyłączyły się także Wielka Brytania i Irlandia. Tuż przed końcem XX wieku miała miejsce akcesja Austrii, Szwecji oraz Finlandii. Na przełomie XX i XXI wieku Unia Europejska liczyła 15 państw członkowskich.

Już na początku nowego stulecia o przystąpienie do wspólnoty starało się kolejnych, kilkanaście krajów, w tym Polska. Nowi członkowie UE to przede wszystkim państwa Europy Wschodniej, oraz kraje, położone nad Morzem Bałtyckim. Wśród państw środkowoeuropejskich, które w 2004 roku dołączyły do UE wymienić można oczywiście Polskę, naszych południowych sąsiadów: Czechy i Słowację, ale również Słowenię i Węgry. Wszystkie są członkami strefy Schengen.

Polska jest republiką demokratyczną, na jej czele stoi prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję. Władza ustawodawcza skupiona jest w rękach dwuizbowego parlamentu, składającego się z izby Sejmu i Senatu. Nasz kraj jest jednym z największych i najbardziej zaludnionych państw członkowskich Unii. Nie przyjęliśmy jeszcze waluty euro.

Republika Czeska, nasi południowi sąsiedzi, również przyłączyła się do UE w 2004 roku. Na jej czele stoi prezydent, który sprawuje władzę wykonawczą oraz parlament, składający się z dwóch izb: niższej Izby Poselskiej oraz wyższej, Senatu. Czechy również nie przyłączyły się jeszcze do strefy euro. Na Słowacji, która także jest republiką, prezydent ma nieco bardziej ograniczone uprawnienia. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu, którego kadencja trwa cztery lata.

Słowacja przyjęła walutę euro w 2009 roku. Kolejny kraj, który przystąpił razem z Polską do UE to Słowenia. Na czele republiki Słowenii stoi prezydent, wybierany w powszechnych wyborach na pięcioletnią kadencję. Sprawuje on władzę z pomocą dwuizbowego Parlamentu. Tworzy go Zgromadzenie Państwowe oraz Rada Państwowa, stanowiąca organ doradczy. Słowenia jest członkiem strefy euro. Dołączyła do niej w 2007 roku.

Ostatnim krajem Europy Środkowej, który od 2004 roku jest członkiem UE są Węgry. Republika Węgier jest krajem nieposiadającym dostępu do morza. Jego powodem do domu jest zachwycająca stolica, Budapeszt, powstała z połączenia dwóch miast: Budy i Pesztu. Ustrój Węgier określa się jako republikę demokratyczną o charakterze parlamentarno-gabinetowym. Władza ustawodawcza złożona jest w ręce jednoizbowego parlamentu, wybieranego na czteroletnią kadencję. Władze wykonawcza sprawuje prezydent, mianowany przez Zgromadzenie Narodowe. Węgry nie zdecydowały się jeszcze na przyjęcie waluty euro.

Poza państwami Europy środkowej, w 2004 roku do UE przyłączyło się również kilka krajów nadbałtyckich. Poza Polską są to Litwa, Łotwa i Estonia. Wszystkie należą do strefy Schengen. Republika Litewska rządzona jest przez prezydenta oraz jednoizbowy parlament, określany jako Seimas. Obowiązująca w kraju walutą nadal jest lit, Litwa nie zdecydowała się na przystąpienie do strefy euro. Łotwa, ze stolicą w Rydze, zarządza jest przez prezydenta oraz również jednoizbowy parlament, określany mianem Sejmu. Łotwa w 2013 roku wprowadziła do obiegu walutę euro. Władzę w Republice Estonii sprawuje prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję oraz Riigikog, jednoizbowy parlament. Estonia walutę euro przyjęła w 2011 roku.

W 2004 roku do Unii dołączyły również Malta i Cypr. Są to niewielkie kraje wyspiarskie, oba położone na Morzu Śródziemnym. Należą do strefy euro od 2008 roku. Malta jest członkiem strefy Schengen, Cypr nie zdecydował się na przyłączenie do porozumienia.

Po 2004 roku do UE przyłączyły się jeszcze trzy kraje: Bułgaria i Rumunia w 2007 roku oraz Chorwacja w 2013 roku. W Bułgarii parlament jest jednoizbowy, nazywany Zgromadzeniem Narodowym. Parlament rumuński składa się z dwóch izb: Senatu oraz Izby Deputowanych. Oba państwa nie należą jeszcze do strefy Schengen i nie zdecydowały się na wprowadzenie waluty euro. Ustrój Chorwacji jest określany jako demokracja parlamentarna. Władzę w państwie sprawuje prezydent oraz parlament, Zgromadzenie Chorwackie. Chorwacja nie wprowadziła jeszcze waluty euro. Jej przystąpienie do strefy Schengen planowane jest na 2015 rok.