OBWE - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwane w skrócie OBWE, jest organizacją międzynarodową, odpowiedzialną za zapobieganie konfliktom na naszym kontynencie. Oprócz krajów europejskich do OBWE należą również państwa Ameryki Północnej: Stany Zjednoczone oraz Kanada, ale również kilka państw afrykańskich i azjatyckich, w tym Uzbekistan, Gruzja, Armenia i Mongolia.

Początki OBWE sięgają roku 1995, kiedy Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zyskała miano organizacji. Decyzja została podjęta rok wcześniej, w Budapeszcie, przez szefów rządów państw członkowskich. Od tej pory współpraca w ramach organizacji jest wyznaczana dzięki dwóch, istotnym zasadom: konsensusu przy podejmowaniu decyzji oraz równości wszystkich państw, które wschodzą w jej skład.

Podejmowane przez OBWE decyzje dotyczą głównie bezpieczeństwa w aspekcie politycznym, gospodarczym, wojskowym oraz poszanowania praw człowieka. Ważnym aspektem jest chronienie interesów mniejszości narodowych. Struktura organizacyjna OBWE jest bardzo złożona. Wyróżnia się szereg organów politycznych i administracyjnych.

Organy OBWE

Organem zarządzającym jest Wysoka Rada, spotykająca się co około pół roku. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, wchodzący w jej skład, obierają nowe kierunki polityki OBWE oraz nadzorują współpracę państw w zakresie gospodarki. Koordynowaniem pracy pomiędzy spotkaniami Wysokiej Rady zajmuje się Stała Rada, której zadaniem jest także decydowanie o bieżących działaniach OBWE. Istotną rolę odgrywają tzw. szczyty, czyli spotkania szefów rządów państw członkowskich. W czasie ich trwania ustalane są kierunki działań OBWE. Spotkania odbywają się co dwa lata. Organem decyzyjnym OBWE jest Rada Ministerialna. Jej zadaniem jest udzielanie konsultacji politycznych oraz przygotowywanie wyżej opisanych spotkań. Radę tworzą zazwyczaj ministrowie spraw zagranicznych.

Konferencje Przeglądowe z kolei mają za zadanie przygotować dokumenty, które zostaną zaprezentowane na szczytach. Przeglądają również akty prawne, które zostały już zaakceptowane. Na czele OBWE stoi Urzędujący Przewodniczący. Jest to minister spraw zagranicznych z jednego z krajów członkowskich. Jest wybierany na roczną kadencję. Ważną instytucją administracyjną OBWE jest Sekretariat z siedzibą w Wiedniu i filią w Pradze. Jego działanie obejmuje zadania techniczne i usługowe. Z kolei najwyższym urzędnikiem Organizacji jest Sekretarz Generalny. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem jest Urzędujący Przewodniczący.

W ramach OBWE działa również Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie. Organ ten odpowiedzialny jest za organizowanie wyborów, konferencji czy szkoleń. Poza tym, jego rolą jest kontaktowanie się z innymi instytucjami, w tym Radą Europy. Innymi organami OBWE są między innymi Forum ds. Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za zapobieganie konfliktom czy Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych, ostrzegający przed ewentualnymi konfliktami o podłożu etnicznym.