Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej inaczej zwana Radą Ministrów to jeden z najważniejszych organów decyzyjnych i prawodawczych Unii Europejskiej. W zależności od rozpatrywanych spraw składa się z ministrów spraw zagranicznych i wówczas jest to Rada Ogólna lub ministrów innego resortu wtedy jest to Rada Branżowa. Na forum Rady uzgadnia się politykę gospodarczą państw członkowskich, jej siedziba znajduje się w Brukseli. Rada UE niektóre swoje kompetencje dzieli z Parlamentem Europejskim.

Kompetencje

- Wydaje akty prawnie wiążące ( rozporządzenia, dyrektywy, decyzje )

* rozporządzenia - są stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich bez wpisywania do ustawodawstw narodowych

* dyrektywy - zobowiązują państwo do osiągnięcia określonego celu jednak w jaki sposób państwo osiągnie ten cel zależy wyłącznie od państwa

* decyzje - są prawnie wiążące i obowiązują tylko tych, do których są kierowane

- wydaje akty prawnie niewiążące ( zlecenia, opinie )

* zlecenia - nie są prawnie wiążące dla krajów członkowskich. Są to jedynie przykładowe kierunki działania, do których państwa nie muszą się stosować

* opinie - podobnie jak zlecenia nie są prawnie wiążące i państwa członkowskie także nie muszą się do nich stosować. Są to jedynie opinie na określony temat mogące sugerować kierunek działań.

- wzywa Komisję Europejską do określonych działań w tym do inicjatywy ustawodawczej

- jako jeden z głównych organów UE bierze udział w tworzeniu budżetu

- posiada również prawo do zawierania umów międzynarodowych

- bierze udział w wyborze członków komisji

- jako główny organ prawodawczy tworzy prawo dla UE

- ustala cele polityczne

- koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich