Instytucje Unii Europejskiej, ich siedziby i kompetencje

Instytucje Unii Europejskiej, ich siedziby i kompetencje.

Unia Europejska jest międzynarodową organizacją o charakterze gospodarczo-politycznym, która zrzesza państwa w celu szeroko pojętej integracji społecznej. Od lipca 2013 roku zrzesza 28 państw członkowskich.

Unia wypracowała autorski system zarządzania, opierający się na wyspecjalizowanej władzy, odrębnej od administracji w krajach członkowskich.

Rada Europejska

Najważniejszą, polityczną instytucją wspólnoty jest Rada Europejska, której zadaniem jest decydowanie o kierunkach działań Unii. Nie ma ona uprawień legislacyjnych. Rada składa się z przedstawicieli krajów członkowskich, najczęściej są to głowy państw lub szefowie rządu. Obraduje minimum dwa razy do roku. Siedziba Rady Europejskiej jest w Brukseli. Poza nią w Unii obserwuje się tradycyjny trójpodział władzy.

Komisja  Europejska

Na czele władzy wykonawczej stoi Komisja Europejska. Jest odpowiedzialna za wdrażanie bieżącej polityki UE, nadzorowanie prac wspólnoty, kontrolowanie wydatków z funduszy i odpowiednie rozdzielanie środków. Pełni funkcje reprezentacyjne na arenie międzynarodowej i zajmuje się negocjowaniem umów pomiędzy Unią a innymi krajami. Komisja ma również za zadanie tworzenie projektów nowych aktów prawnych i przedstawianie ich Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Siedziba Komisji Europejskiej jest w Brukseli. Jej funkcjonowanie oparte jest na rządzie gabinetowym, składającym się z Komisarzy, po jednym z każdego państwa.

Parlament Europejski

Komisja Europejska odpowiada przed Parlamentem Europejskim, który sprawdza, czy działa zgodnie z zasadami demokracji. W jego ręce została złożona władza prawodawcza, przejawiająca się uchwalaniu nowych aktów prawa wraz z Radą. Wspólnie z tą instytucją zajmuje się również uchwalaniem budżetu. Parlament, w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej.

Ma on trzy siedziby: siedziba w Brukseli, Strasburgu oraz Luksemburgu.

Rada Unii Europejskiej

Władza prawodawcza została również złożona na ręce Rady Unii Europejskiej, która składa się z ministrów poszczególnych krajów członkowskich. Ma ona siedzibę w Brukseli. Głównym zadaniem Rady jest wydawanie aktów prawnych, między innymi dyrektyw czy rozporządzeń oraz tych, które nie posiadają mocy wiążącej, takich jak opinie czy zalecenia. W skład kompetencji Rady wchodzi tworzenie budżetu i zatwierdzanie go oraz negocjowanie i zawieranie umów międzynarodowych. Zajmuje się także koordynowaniem polityki gospodarczej w państwach członkowskich. Poza tym, instytucja posiada prawo do wybierania członków wielu innych organów, między innymi do Komisji Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości

Może składać skargi do Trybunału Sprawiedliwości, będącego organem władzy sądowniczej. Siedziba Trybunału Sprawiedliwości to Luksemburg. Do zadań Trybunału należy czuwanie nad szanowaniem spraw obywateli państw członkowskich, nadzorowanie legalności aktów prawnych UE oraz odpowiadanie na pytania, kierowane od sądów krajowych. Poza głównymi instytucjami, w Unii Europejskiej działa również wiele innych organów.

Europejski Bank Centralny

Jednym z nich jest Europejski Bank Centralny, będący odpowiedzialnym za właściwe funkcjonowanie europejskiego systemu bankowego. Pełni również funkcję banku emisyjnego dla wspólnej waluty, euro. Realizuje on dwa, podstawowe cele. Po pierwsze, ma utrzymać stabilność systemu finansowego poprzez odpowiednie zarządzanie instytucjami finansowymi oraz rynkami ekonomicznymi w krajach członkowskich. Po drugie, powinien kontrolować poziom inflacji w celu utrzymania stabilnego poziomu cen. Jest to ważne szczególnie w tych krajach, które wprowadziły już walutę euro.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Kontrolowaniem finansów wspólnoty zajmuje się Europejski Trybunał Obrachunkowy. Jego zadaniem jest przedstawianiem Parlamentowi i Radzie corocznego sprawozdania z budżetu za rok poprzedni.

Innymi organami Unii Europejskiej są również: Komitet Regionów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Ich współpraca zapewnia Unii Europejskiej efektywne funkcjonowanie i wcielanie w życie idei integracji szeroko pojętej integracji.